Statements in which the resource exists as a subject.
PredicateObject
rdf:type
http://linkedlifedata.com/r...
http://linkedlifedata.com/r...
http://linkedlifedata.com/r...
no
http://linkedlifedata.com/r...
no
http://linkedlifedata.com/r...
EVQLQESDAELVKPGASVKISCKASGYTFTDHVIHWVKQKPEQGLEWIGYISPGNGDIKYNEKFKGKATLTADKSSSTAY MQLNSLTSEDSAVYLCKRGYYGRSNVDYWGQGTTLTVSSAKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTW NSGSLSSGVHTFPAVLQSDLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIE
http://linkedlifedata.com/r...
EVQLQESDAELVKPGASVKISCKASGYTFTDHVIHWVKQKPEQGLEWIGYISPGNGDIKYNEKFKGKATLTADKSSSTAY MQLNSLTSEDSAVYLCKRGYYGRSNVDYWGQGTTLTVSSAKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTW NSGSLSSGVHTFPAVLQSDLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIE
http://linkedlifedata.com/r...
H
http://linkedlifedata.com/r...
polypeptide(L)
http://linkedlifedata.com/r...
23343.221
http://linkedlifedata.com/r...
29G11 FAB (HEAVY CHAIN)
http://linkedlifedata.com/r...
1
http://linkedlifedata.com/r...
polymer
http://linkedlifedata.com/r...
FAB