Statements in which the resource exists.
SubjectPredicateObjectContext
http://linkedlifedata.com/r...rdf:typehttp://linkedlifedata.com/r...lld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...lld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...lld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...nolld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...nolld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...EVALQQSGAELVKPGASVKLSCAASGFTIKDAYMHWVKQKPEQGLEWIGRIDSGSSNTNYDPTFKGKATITADDSSNTAY LQMSSLTSEDTAVYYCARVGLSYWYAMDYWGQGTSVTVSSAKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVT WNSGSLSSGVHTFPAVLQSDLYTLSSSVSVPTSTETVTCNVAHAPSSTKVDKKIVPRlld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...EVALQQSGAELVKPGASVKLSCAASGFTIKDAYMHWVKQKPEQGLEWIGRIDSGSSNTNYDPTFKGKATITADDSSNTAY LQMSSLTSEDTAVYYCARVGLSYWYAMDYWGQGTSVTVSSAKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVT WNSGSLSSGVHTFPAVLQSDLYTLSSSVSVPTSTETVTCNVAHAPSSTKVDKKIVPRlld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...Hlld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...polypeptide(L)lld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...23080.902lld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...MONOCLONAL ANTI-E-SELECTIN 7A9 ANTIBODY (HEAVY CHAIN)lld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...1lld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...polymerlld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...FAB FRAGMENTlld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...lld:pdb