Statements in which the resource exists.
SubjectPredicateObjectContext
http://linkedlifedata.com/r...rdf:typehttp://linkedlifedata.com/r...lld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...lld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...lld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...nolld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...nolld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...EVQLQQSGAEVVRSGASVKLSCTASGFNIKDYYIHWVKQRPEKGLEWIGWIDPEIGDTEYVPKFQGKATMTADTSSNTAY LQLSSLTSEDTAVYYCNAGHDYDRGRFPYWGQGTLVTVSAAKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVT WNSGSLSSGVHTFPAVLQSDLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPRDlld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...EVQLQQSGAEVVRSGASVKLSCTASGFNIKDYYIHWVKQRPEKGLEWIGWIDPEIGDTEYVPKFQGKATMTADTSSNTAY LQLSSLTSEDTAVYYCNAGHDYDRGRFPYWGQGTLVTVSAAKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVT WNSGSLSSGVHTFPAVLQSDLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVPRDlld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...H,Plld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...polypeptide(L)lld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...23878.744lld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...IGG1-KAPPA 2E8 FAB (HEAVY CHAIN)lld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...2lld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...polymerlld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...FAB FRAGMENTlld:pdb
http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...http://linkedlifedata.com/r...lld:pdb