Statements in which the resource exists as a subject.
PredicateObject
rdf:type
http://linkedlifedata.com/r...
http://linkedlifedata.com/r...
http://linkedlifedata.com/r...
no
http://linkedlifedata.com/r...
no
http://linkedlifedata.com/r...
PVDLSKWSGPLSLQEVDERPQHPLQVKYGGAEVDELGKVLTPTQVKNRPTSITWDGLDPGKLYTLVLTDPDAPSRKDPKY REWHHFLVVNMKGNNISSGTVLSDYVGSGPPKGTGLHRYVWLVYEQEGPLKCDEPILSNRSGDHRGKFKVASFRKKYELG APVAGTCYQAEWDDYVPKLYEQLSG
http://linkedlifedata.com/r...
PVDLSKWSGPLSLQEVDERPQHPLQVKYGGAEVDELGKVLTPTQVKNRPTSITWDGLDPGKLYTLVLTDPDAPSRKDPKY REWHHFLVVNMKGNNISSGTVLSDYVGSGPPKGTGLHRYVWLVYEQEGPLKCDEPILSNRSGDHRGKFKVASFRKKYELG APVAGTCYQAEWDDYVPKLYEQLSG
http://linkedlifedata.com/r...
A
http://linkedlifedata.com/r...
polypeptide(L)
http://linkedlifedata.com/r...
20754.543
http://linkedlifedata.com/r...
PHOSPHATIDYLETHANOLAMINE-BINDING PROTEIN
http://linkedlifedata.com/r...
1
http://linkedlifedata.com/r...
polymer