Statements in which the resource exists as a subject.
PredicateObject
rdf:type
http://linkedlifedata.com/r...
http://linkedlifedata.com/r...
http://linkedlifedata.com/r...
no
http://linkedlifedata.com/r...
no
http://linkedlifedata.com/r...
DIVMTQSPSSLTVTTGEKVTMTCKSSQSLLNSRTQKNYLTWYQQKPGQSPKLLIYWASTRESGVPDRFTGSGSGTDFTLS ISGVQAEDLAVYYCQNNYNYPLTFGAGTKLELKRADAAPTVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSE RQNGVLNSWTDQDSKDSTYSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNEC
http://linkedlifedata.com/r...
DIVMTQSPSSLTVTTGEKVTMTCKSSQSLLNSRTQKNYLTWYQQKPGQSPKLLIYWASTRESGVPDRFTGSGSGTDFTLS ISGVQAEDLAVYYCQNNYNYPLTFGAGTKLELKRADAAPTVSIFPPSSEQLTSGGASVVCFLNNFYPKDINVKWKIDGSE RQNGVLNSWTDQDSKDSTYSMSSTLTLTKDEYERHNSYTCEATHKTSTSPIVKSFNRNEC
http://linkedlifedata.com/r...
L
http://linkedlifedata.com/r...
polypeptide(L)
http://linkedlifedata.com/r...
24417.164
http://linkedlifedata.com/r...
IGG2A 8F5 FAB (LIGHT CHAIN)
http://linkedlifedata.com/r...
1
http://linkedlifedata.com/r...
polymer
http://linkedlifedata.com/r...
FAB FRAGMENT (PAPAIN DIGESTION)