Statements in which the resource exists as a subject.
PredicateObject
rdf:type
http://linkedlifedata.com/r...
http://linkedlifedata.com/r...
http://linkedlifedata.com/r...
no
http://linkedlifedata.com/r...
no
http://linkedlifedata.com/r...
EVQLEESGPELVRPGTSVKISCKASGYTFTNYWLGWVKQRPGHGFEWIGDIYPGGVYTTNNEKFRGKAILTADTSSSTAY MQLSSLTSEDSAVYFCARAGGYYTGGDYWGQGTSVTVSSAKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTW NSGSLSSGVHTFPAVLQSDLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVP
http://linkedlifedata.com/r...
EVQLEESGPELVRPGTSVKISCKASGYTFTNYWLGWVKQRPGHGFEWIGDIYPGGVYTTNNEKFRGKAILTADTSSSTAY MQLSSLTSEDSAVYFCARAGGYYTGGDYWGQGTSVTVSSAKTTPPSVYPLAPGSAAQTNSMVTLGCLVKGYFPEPVTVTW NSGSLSSGVHTFPAVLQSDLYTLSSSVTVPSSTWPSETVTCNVAHPASSTKVDKKIVP
http://linkedlifedata.com/r...
H
http://linkedlifedata.com/r...
polypeptide(L)
http://linkedlifedata.com/r...
23200.920
http://linkedlifedata.com/r...
IMMUNOGLOBULIN FAB 13G5 (HEAVY CHAIN)
http://linkedlifedata.com/r...
1
http://linkedlifedata.com/r...
polymer
http://linkedlifedata.com/r...
IMMUNOGLOBULIN FAB FRAGMENT