Statements in which the resource exists as a subject.
PredicateObject
rdf:type
http://linkedlifedata.com/r...
http://linkedlifedata.com/r...
http://linkedlifedata.com/r...
no
http://linkedlifedata.com/r...
no
http://linkedlifedata.com/r...
IVGGQEAPRSKWPWQVSLRVHGPYWMHFCGGSLIHPQWVLTAAHCVGPDVKDLAALRVQLREQHLYYQDQLLPVSRIIVH PQFYTAQIGADIALLELEEPVKVSSHVHTVTLPPASETFPPGMPCWVTGWGDVDNDERLPPPFPLKQVKVPIMENHICDA KYHLGAYTGDDVRIVRDDMLCAGNTRRDSCQGDSGGPLVCKVNGTWLQAGVVSWGEGCAQPNRPGIYTRVTYYLDWIHHY VPKK
http://linkedlifedata.com/r...
IVGGQEAPRSKWPWQVSLRVHGPYWMHFCGGSLIHPQWVLTAAHCVGPDVKDLAALRVQLREQHLYYQDQLLPVSRIIVH PQFYTAQIGADIALLELEEPVKVSSHVHTVTLPPASETFPPGMPCWVTGWGDVDNDERLPPPFPLKQVKVPIMENHICDA KYHLGAYTGDDVRIVRDDMLCAGNTRRDSCQGDSGGPLVCKVNGTWLQAGVVSWGEGCAQPNRPGIYTRVTYYLDWIHHY VPKK
http://linkedlifedata.com/r...
A,B,C,D
http://linkedlifedata.com/r...
polypeptide(L)
http://linkedlifedata.com/r...
27394.506
http://linkedlifedata.com/r...
BETA-TRYPTASE
http://linkedlifedata.com/r...
4
http://linkedlifedata.com/r...
polymer
http://linkedlifedata.com/r...
3.4.21.59